Apie mokyklą

PAGRINDINĖS ŽINIOS

Pavadinimas – Simno žemės ūkio mokykla, sutrumpintas pavadinimas – Simno ŽŪM.

Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190961163.

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Mokyklos priklausomybė – valstybinė.  

Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (steigėjas)  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kodas – 188603091, adresas - A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius.

 

VIZIJA

Demokratiška, besimokanti, atvira profesinio mokymo įstaiga, rengianti kvalifikuotus specialistus, pasižyminčius plačiomis profesinėmis kompetencijomis, gebančius integruotis į Europos ir pasaulio visuomenę, pajėgiančius prisitaikyti prie nuolat kintančios darbo rinkos.

MISIJA

Bendrauti ir bendradarbiauti, būti atvira visuomenei;

Kurti saugią aplinką;

Savo veiklą grįsti demokratiniais principais;

Ugdyti sąmoningą bei turintį tvirtas vertybines nuostatas kvalifikuotą specialistą.

 

FILOSOFIJA

Mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, kūrybiškumu ir nuolatiniu atsinaujinimu.

 

VEIKLOS PRIORITETAI:

-  veiksminga ugdymo, mokinių pažangos ir pasiekimų kokybė;

-  materialinių išteklių panaudojimas ir žmogiškųjų išteklių tobulinimas.

Mokyklos partneriai