Ugdymas karjerai

Aplankėme parodą ,,Studijos 2015“

 

 

 

2015 m. vasario mėn. 5 d. mokinių grupė lankėsi tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje ,,Studijos 2015“. Ekspozicijos buvo parengtos trijose salėse. 3 salėje buvo pristatomos tarptautinės studijos, 4 - aukštojo mokslo studijos, 5 - profesinis mokymas. Be to, 5 salės erdvėse galima buvo konsultuotis su patyrusiais psichologais bei karjeros konsultantais profesijos pasirinkimo bei tinkamumo vienai ar kitai pasirinktai profesijai klausimais. 4 salėje vyko nacionaliniai profesinio meistriškumo konkursai bei pristatymai ,,Profesijos gyvai“. 3 salės galerijoje veikė inovacijų alėja bei pristatymas ,,Kūrybinės industrijos kūrybingai asmenybei‘.

Mokiniai aktyviai dalyvavo profesijų pristatymuose, ypač didelio dėmesio sulaukė įvairios statybinio profilio profesijos bei sieninių plytelių dėjimo konkursas, kurio metu pagal pateiktą pavyzdį reikėjo iš įvairių spalvų plytelių suklijuoti pilies profilį. Dėmesį patraukė nacionalinis virėjų bei barmenų profesinio meistriškumo konkursai.

Lietuvos profesinių mokyklų stendai buvo pristatomi pagal atskirus Lietuvos regionus. Mūsų mokyklos atstovės savo meistriškumą demonstravo Alytaus regiono pristatyme vasario mėn. 7 d. (šeštadienį). Mokinės, pasirinkusios virėjos specialybę, ypatingo dėmesio sulaukė gamindamos suši.

Šių metų parodoje ypač plačiai buvo reklamuojama floristo profesija, supažindinant su pačiomis naujausiomis floristinėmis madomis. Mokiniai labai domėjosi ASU siūlomomis specialybėmis bei grožio industrijos studijų programomis Vilniaus kolegijoje. Parodos metu vyko įdomūs seminarai: pvz., ,,Kuo būti? Kokią specialybę pasirinkti?“, ,,Kompiuterinių žaidimų kūrimas - svajonių specialybė“, kuriuose dalyvavo mūsų mokiniai. Stebėjo parodos koncertinę programą.

 

 

 

 

 

Rytojaus ateitis - tavo, moksleivi, rankose

„Darbas yra gyvenimo druska: ji ne tik apsaugo nuo sugedimo, bet ir duoda skonį“.

R.Tagorė
 

Karjera - įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, susijusi su saviraiška ir individualiu profesiniu tobulėjimu bei atspindinti asmenybės gyvenimo viziją, stilių. Žodis karjera kildinamas iš lotyniško žodžio carraria, reiškiančio žmogaus gyvenimo kelią, bėgimą arba iš prancūziško žodžiocarriere, reiškiančio veiksmą, dirvą, sritį, profesiją.

Karjera žmogaus gyvenime vaidina svarbų vaidmenį, žmogus pats ją kuria bei vertina. Karjera yra nuolatinio asmenybės tobulėjimo ir profesinės saviraiškos procesas. Žmogus vysto savo karjerą tiek individualioje, tiek socialinėje sferoje, todėl ji priklauso tiek nuo individualių pastangų, asmeninių sugebėjimų, tiek nuo supančios, o kartu ir įtakojančios aplinkos.

Planuojant karjerą, reikia atsižvelgti ne tik į tai, kokios profesijos šiuo metu yra paklausios darbo rinkoje, kokios darbuotojo savybės ir kompetencijos vertinamos, bet ir prognozuoti, kokie galimi ateities pokyčiai. Šiandien pasaulis vystosi itin sparčiai. Keičiasi profesijos, darbo pobūdis, mokymosi ir karjeros sampratos. Ekonomika vadovaujasi ne staklėmis, pinigais ar gamtiniais ištekliais, bet informacija ir intelektiniu kapitalu. Visuomenės ir kultūros gyvenime įsivyrauja vertybinis pliuralizmas. Globalizacija taip pat apima visas sritis. Vis labiau akcentuojamos individualios vertybės, individo atsakomybė už savo gyvenimą ir laisvė rinktis.

Sėkminga karjera dažnai yra laikoma gyvenimo sėkmės pagrindu, todėl tiek daug mokomės ir dirbame, kad padarytume karjerą, kuria galėtume didžiuotis ir kuri leistų mums pasinaudoti visomis gyvenimo galimybėmis. Karjera - tai darbo ir mokymosi patirtis.

Darbą būtų galima suprasti kaip sau ir kitiems vertingos veiklos atlikimą. Šiuolaikiniam žmogui darbas neabejotinai yra svarbi vertybė, įtakojanti įvairias jo gyvenimo sferas.

Profesinės karjeros planavimas yra procesas, prasidedantis nuo pat vaikystės ir besitęsiantis visą gyvenimą. Karjeros planavime tampriai susiję svarbiausi jauno žmogaus gyvenimo momentai:profesijos pasirinkimas, savęs ir profesijos pažinimas ir jų suderinimas.

Karjeros planavimas neatsiejamas nuo asmenybės, todėl kiekvienas jaunuolis turėtų žinoti, ko nori, kaip to siekti dabar ir ką būtina padaryti ateityje, koks profesijų pasaulis jį supa ir kokius reikalavimus kelia.

Planuojant profesinę karjerą, svarbu pažinti savo vidines galimybes ir jas realizuoti, atskleisti savo interesus, poreikius, polinkius, vertybes, išsiaiškinti, kurie iš jų yra svarbiausi.

Svarbu sekti visuomenės, ekonomikos, darbo rinkos pokyčius ir laiku bei tinkamai į juos reaguoti. Svarbu atkreipti dėmesį į svarbiausius veiksnius, lemiančius darbo, profesijos, darbuotojo, gyvenimo stiliaus pokyčius.

Siekiant padėti moksleivių bendruomenei kuo sėkmingiau planuoti savo karjerą, mūsų mokykla yra įsijungusi į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomą projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Projekto vykdytojai siekia:

 • Modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams;
 • Sukurti ir įdiegti ugdymo karjerai stebėsenos sistemą, užtikrinančią kokybišką ir efektyvų ugdymo karjerai paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose;

Projekto tikslams pasiekti yra numatytos priemonės:

 • Sukurti ir įdiegti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelį, užtikrinantį, maksimalų prieinamumą visiems bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams;
 • Sukurti ugdymo karjerai stebėsenos sistemą;
 • Parengti bendrojo ugdymo mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai programą, metodinę medžiagą ir metodines priemones;
 • Parengti mokymo programas ir metodikas bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose dirbsiantiems karjeros veiklų koordinatoriams, mokyklų psichologams;
 • Apmokyti bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose dirbsiančius karjeros veiklų koordinatorius, mokyklų psichologus;
 • Aprūpinti mokyklose dirbančius psichologus asmenybės psichologinių tyrimų, profesinių interesų nustatymo metodikomis;
 • Sukurti mokinių ugdymo karjerai informacinę sistemą MUKIS, orientuotą į informacijos sklaidą ir tikslinių grupių (mokinių, karjeros veiklų koordinatorių, konsultantų, kitų pedagogų, tėvų, neformalaus ugdymo specialistų bei darbo pasaulio atstovų) bendradarbiavimą;
 • Atnaujinti atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) aprašų standartą;
 • Papildyti atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS): remiantis aprašų standartu, parengti dalį trūkstamų aprašų, sukurti profesijas pristatančius ir populiarinančius filmus, profesijas iliustruojančias nuotraukas;
 • Finansuoti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros veiklų koordinatorių veiklą.

Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teiks už ugdymą karjerai atsakingi mokyklos švietimo pagalbos specialistai – karjeros veiklų koordinatoriai, mokyklų psichologai, iš išorės talkinantys konsultantai. Vyresniųjų klasių mokiniai galės rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką. Ugdymo karjerai paslaugos taip pat pasieks mokinius per integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.

Informacija mokiniams apie egzaminų pasirinkimą.

Informacija mokiniams apie konkursinio balo skaičiavimą 2014 m.

Karjeros paslaugų sistema mokykloje.

Svarbiausių terminų žodynėlis.

Naudingos Interneto svetainės.

Mokyklos partneriai