PATVIRTINTA NAUJA MOKYKLOS TARYBA

 

 

                               LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

                                                                             ĮSAKYMAS

DĖL Simno žemės ūkio mokyklos tarybos patvirtinimo

 

                 2019 m. kovo 20  d.

Nr. V-267

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 17 straipsnio 4 ir 6 dalimis:

1. T v i r t i n u  šios sudėties Simno žemės ūkio mokyklos tarybą (toliau – taryba):

Česlovas Daugėla, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys;

Antanas Drungilas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyr. specialistas;

Laima Majauskienė, Simno žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Danielius Masionis, Simno žemės ūkio mokyklos Apdailininko (statybininko) specialybės II kurso mokinys;

Genė Munikienė, UAB „Genutės sodyba“ direktorė;

Lina Sosunovičienė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorė;

Lina Viršilienė, Simno žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja metodininkė;

Jonas Žemaitis, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas; 

Algis Žėkas, ŽŪB „Atžalynas“ vadovas.

2. Į g a l i o j u Simno žemės ūkio mokyklos direktorių Gintautą Radžiukyną tarybos sudėtį viešai paskelbti mokyklos interneto svetainėje.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Algirdas Monkevičius

 

 

 

     

 

Mokyklos partneriai